Menu

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Све информације у области урбанизма и грађевинарства, као и поступку спровођења обједињене процедуре могу се добити у Општинској управи у Одељење за урбанизам и имовинско правне послове.

Графички приказ обједињене процедуре, кликни ОВДЕ.

Од 01.01.2016. године размена поднесака и докумената у обједињеној процедури обавља се електронским путем, односно сви захтеви и документи који се достављају у обједињеној процедури, као и техничка документација, достављају се у форми електронског документа који мора бити потписан квалификованим електронским сертификатом. Све информације могу се добити на сајту, кликни ОВДЕ

Захтеви се подносе електронским путем. Порталу за електронско подношење захтева можете приступити посредством следећег линка,кликни ОВДЕ

Приликом подношења захтева преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС) добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада (републичка административну такса, општинска накнада за услуге и накнада за услуге ЦЕОП)

Одговорно лице :Бобан Дејановић дипл.правник- начелник одељења за Урбанизам
Контакт:035/563-601
Локал-116
Локал-147

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

ПРИЈАВА РАДОВА

Републичка административна такса (РАТ) 320,00 дин

Републичка административна такса (РАТ)

 • за објекте А категориј                           950,00 дин
 • за објекте Б категорије                       4720,00 дин
 • за објекте В категорије                       5660,00 дин
 • за објекте Г категорије                       5660,00 дин 

Накнада за Централну Евиденцију (ЦЕОП)  500,00 дин. 

Општинска накнада                                       1000,00 дин.


ПРИЈАВА ТЕМЕЉА И КОНСТРУКЦИЈЕ

Републичка административна такса (РАТ) 320,00 дин

Републичка административна такса (РАТ

 • а објекте А категориј                               1420,00 дин
 • за објекте Б категорије                            2830,00 дин
 • за објекте В категорије                            3770,00 дин
 • за објекте Г категорије                             3770,00 дин 

Накнада за Централну Евиденцију (ЦЕОП)       500,00 дин. 

Општинска накнада за стамбени објекат          1000,00 дин

Општинска накнада за пословни објекат          1660,00 дин.


ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Републичка административна такса (РАТ) за захтев       320,00 дин

Републичка административна такса (РАТ

 • за објекте А категориј                                               470,00 дин
 • за објекте Б категорије                                             3770,00 дин
 • за објекте В категорије                                             5660,00 дин
 • за објекте Г категорије                                              5660,00 дин 

Накнада за Централну Евиденцију (ЦЕОП)                      500,00 дин. 

Општинска накнада за стамбени објекат                          1000,00 дин

Општинска накнада за пословни објекат                          1660,00 дин.


УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Републичка административна такса (РАТ) за захтев       320,00 дин

Републичка административна такса (РАТ

 • за објекте А категориј                                               1890,00 дин
 • за објекте Б категорије                                             9450,00 дин
 • за објекте В категорије                                            18890,00 дин
 • за објекте Г категорије                                             18890,00 дин 

Накнада за Централну Евиденцију (ЦЕОП)                      (у систему) 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ППЗ

Републичка административна такса (РАТ) за захтев       320,00 дин

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Републичка административна такса (РАТ) за захтев       320,00 дин

Накнада за Централну Евиденцију (ЦЕОП)                     (у систему)

РЕШЕЊЕ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

Републичка административна такса (РАТ) за захтев       320,00 дин

Републичка административна такса (РАТ

 • за објекте А категориј                                               470,00 дин
 • за објекте Б категорије                                             3770,00 дин
 • за објекте В категорије                                             5660,00 дин
 • за објекте Г категорије                                              5660,00 дин 

Накнада за Централну Евиденцију (ЦЕОП)                      (у систему) 

ЖИРО РАЧУН

1 - Републичка административна такса (РАТ)
Рачун примаоца: 840-742221843-57
Модел и позив на број: 97 61-077

2 - Општински приходи органа управе
Рачун примаоца: 840-742351843-94
Модел и позив на број: 97 61-077

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ

ОПШТИНСКА НАКНАДА ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ- ФИЗИЧКА ЛИЦА

 • 1000,00дин за издавање информације о локацији о могућностима и ограничењима градње на једној катастарској парцели;
 • 1350,00дин за издавање информације о локацији о могућностима и ограничењима градње на две катастарске парцеле;
 • 1660,00дин за издавање информације о локацији о могућностима и ограничењима градње на више катастарских парцела;
 • 1000,00дин за изградњу, доградњу и реконструкцију помоћних објеката, гаража, трафо станица 10/04кV или 20/04 кV и др;
 • 1660,00дин за објекте инфраструктуре (линијске водове, водоводе, гасовод..)
 • 1000,00дин за извођење радова на инвестиционом одржавању, и уклањању препрека за особе са инвалидитетом и промена намене без извођења радова;
 • 1000,00дин за извођење радова на адаптацији и санацији и промени намене са извођењем радова;

ОПШТИНСКА НАКНАДА ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ- ПРАВНА ЛИЦА

 • 1000,00дин за издавање информације о локацији о могућностима и ограничењима градње на једној катастарској парцели;
 • 1350,00дин за издавање информације о локацији о могућностима и ограничењима градње на две катастарске парцеле;
 • 1660,00дин за издавање информације о локацији о могућностима и ограничењима градње на више катастарских парцела;
 • 1660,00дин за изградњу, доградњу и реконструкцију помоћних објеката, гаража, трафо станица 10/04кV или 20/04 кV и др;
 • 3260,00дин за објекте инфраструктуре (линијске водове, водоводе, гасовод..)
 • 1660,00дин за извођење радова на инвестиционом одржавању, и уклањању препрека за особе са инвалидитетом и промена намене без извођења радова;
 • 1660,00дин за извођење радова на адаптацији и санацији и промени намене са извођењем радова;

ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

 • 1660,00 дин за издавање услова за израду урбанистичког пројекта;
 • 1660,00 дин за издавање услова о парцелацији и препарцелацији;
 • 1660,00 дин за издавање сагласности исправке граница и спајања суседних парцела;
 • 1660,00 дин за издавање потврде препарцелације и парцелације;

УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА

 • 870,00 дин  

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.