Menu

О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин. Захтев је поднео оператер ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО Параћин, ул. Француска бр. 63, који на наведеној катастарској парцели планира складиштење неопасног отпада. Обавештавамо заинтересоване органе, организације и заинтересована лица да могу извршити увид у документацију и захтев оператера, у просторијама Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, ул. Томе Живановића 10, у периоду од 26.07.- 06.08.2021.године, у времену од 11-14 часова. Примедбе и мишљења можете предати на шалтеру писарнице Општине Параћин или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 06.08.2021.године.

Преузмите документ

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''KG3120_01 JA_Paraćin_ centar'', реконструисан постојећи извор, на крову хотела ''Петрус'', на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у Параћину, ул. Николе Пашића бр. 1, на територији општине Параћин, коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш.

Преузмите документ

Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године.

Елаборат Плана ће бити изложен у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Такође, текстуални и графички део Плана, биће доступни и на званичној интернет страници општине Параћин www.paracin.rs, у делу конкурси и јавни огласи.

Сва заинтересована физичка и правна лица могу за време трајања раног јавног увида доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, закључно са 23.07.2021. године, до 14 часова. Примедбе и сугестије физичких и правних лица које евидентира носилац израде предметног Плана, могу утицати на планска решења.

Преузмите документацију

Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на територији општине Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број 14/2021) и Програма за постављање мањих монтажних објеката на територији општине Параћин ("Сл. лист општине Параћин" бр.14/2021) и у складу са чл. 146 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/218, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) донела је одлуку и расписује следећи јавни конкурс:

Преузмите документ

Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује средства следећим подносиоцима пројеката

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…
27.07.2021

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину Преузмите документ ._ERbj1g7D…
26.07.2021

Пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у…
21.07.2021

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин –…
13.07.2021

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
09.07.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године. Елаборат Плана ће бити изложен…
08.07.2021

Јавни конкурс за поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих…
02.07.2021

Одлука о избору пројеката у култури без јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.