Menu

Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места  у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-III  од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III  од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за лолални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места  у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-III  од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III  од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 1.000.000,00 динара

Право да учествују на Конкурсу имају:

1. Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу у 2021. години
2. Регистрована пољопривредна газдинства која имају седиште на територији општине Параћин
3. Регистрована пољопривредна газдинства чији минимални износ прихватљиве премије за полису износи 2.000,00 динара, а максимални 100.000,00 динара

Износ подстицаја за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња је 50% од висине премије за полису без урачунатог пореза на премије за полису осигурања.

Заинтересована пољопривредна газдинства захтеве могу предати од 15.04.2021. до 15.06.2021. године, на Писарници СО-е Параћин (Услужни центар – приземље), или послати поштом на адресу: Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности општине Параћин, Одељење за локални економски развој, ул. Томе живановића 10, са напоменом ''по конкурсу за регистрована пољопривредна газдинства – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња''.

Преузмите конкурс

Преузмите правилник

Преузмите одлуку одлуку о измени јавног конкурса за осигурање усева,плодова

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Параћин за 2021 годину

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 1.000.000,00 динара.

Право да учествују на Конкурсу имају:

- Регистрована пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем и производњом на територији општине Параћин
- РПГ чији пољопривредни кредит износи од 50.000 до 200.000,00 динара
- Кредити са роком отплате до 12 месеци
- Финансираће се само камате на кредит без валутне клаузуле (динарски кредити )
- РПГ може да оствари право на финансирање камате само по једном кредиту
- Финансираће се камате на кредите уговорене од 01.01.2021. године

Регистрованим пољопривредним газдинствима из става II овог конкурса опредељују се средства у укупном износу (у динарима):

1. регистрована пољопривредна газдинства ...........................1.000.000,00 динара

Опредељена средства ће се доделити бесповратно за финансирање камате за пољопривредне кредите који износе од 50.000 до 200.000,00 динара.

Преузмите конкурс

Преузмите правилник

Преузмите одлуку о измени јавног конкурса за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Параћин за 2021 годину

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 8.000.000,00 динара.

Право да учествују на Конкурсу имају:
- Регистрована пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава
- да је РПГ у активном статусу у 2021. години
- да има седиште на територији општине Параћин
- да је област остваривања циљева искључиво везана за пољопривреду и рурални развој и инвестиције у пољопривредну производњу
- да реална висина поднетог захтева буде од 20.000,00 до 100.000,00 динара

Преузмите конкурс

Преузмите правилник

Преузмите одлуку о измени јавног конкурса за инвестиције у физичку имовину пољоприврдних газдинстава

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Параћин за 2021 годину

Последњи конкурси и јавни огласи

10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…
27.07.2021

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину Преузмите документ ._ERbj1g7D…
26.07.2021

Пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у…
21.07.2021

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин –…
13.07.2021

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
09.07.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године. Елаборат Плана ће бити изложен…
08.07.2021

Јавни конкурс за поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих…
02.07.2021

Одлука о избору пројеката у култури без јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.